B   i   e   n   v   e   n   u   E        d   A   n   s       L   E        B   A   R        à         B   I   J   o   U   X

-

W   E   L   c   o   m   e        T   o        T   H   E        J   E   W   E   L   R   Y        B   A   R

S   É   L   E   C   T   I   O   N     D  U     M  O  M  E  N  T     -     S   P   R   I   N   G     S  E  L  E  C  T  I  O  N

TVA non applicable, article 293 B du C.G.I.